Kişisel Verilerin Korunması (Aydınlatma ve Rıza Metni)

Expomach web portalında Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında, kullanıcılara çeşitli kampanyalar ve indirimler sunan internet sitesi üyeliğiniz kapsamındaki faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için; kimlik, iletişim, müşteri, demografik veriler, kimlik doğrulama, meslek ile aile bireyleri ve yakın bilgilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesini ve bu amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmasını kabul ediyor musunuz?

 

 • Tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla;
 • Söz konusu programın yürütülmesi ile kişisel verilerinizin CRM sistemimize kayıt edilerek segmentasyon yapılması (meslek, alışveriş alışkanlığı, aktiflik durumu, ürün-reyon ilgisi vb.),
 • Kişisel verilerin alışveriş alışkanlıklarına göre analiz edilmesi, fırsatların sunulması ve Şirket içi raporlanması,
 • Çağrı merkezimiz üzerinden aranarak dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması,
 • Özel kampanyaların oluşturulması, SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması,
 • Kişisel veri sahiplerine finansal fırsat sunabilmek için kredi kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve bu kapsamda veri paylaşımı gerçekleştirilmesi,
 • Dönemsel olarak memnuniyet anketi yapılması.

İnternet sitesi üyeliği kapsamında Aydınlatma Metni’ ni okudum. Bu kapsamda yukarıdaki Rıza Metni ’ne onay veriyorum.

 

 

EXPOMACH WEB PORTALI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak ATİS MAKİNE İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli alışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sizin için sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve size özel kampanyalar hazırlanması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.expomach.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Atis Makine İç ve Dış Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’ nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak, sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, internet ortamında internet sitemiz ve sosyal medya kanalları ile mobil ortamda mobil uygulamalarımız kanallarıyla, şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması ve bu çerçevede oluşturulacak satış sonrasına ilişkin hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle şikâyet formları ile toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni ’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.expomach.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Atis Makine İç ve Dış Tic.Ltd.Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç kırkbeş gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

e) Kişisel Verileri Saklanma Süreleri


  6098 Sayılı Kanun
  

  Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar
  

  10 yıl
  

  6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
  

  Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar
  

  10 yıl
  

  6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
  

  Ticari elektronik ileti onay kayıtları
  

  Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl
  

  5651 Sayılı Kanun
  

  Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri
  

  2 yıl
  

  6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı
  Kanun, 6502 Sayılı Kanun
  

  Müşterilere ilişkin kişisel veriler
  

  Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6563 Kanun ve ilgili ikincil
  mevzuat uyarınca 3 yıl